Olvasási idő: 
17 perc
Author
Photographer

Rendszerezett pénzügyi ismeretek

Horváth Ilona

Mi indít pénzügyi és gazdasági ismeretek oktatására egy történelem szakos tanárt? Miért fontos, hogy mindenki tisztában legyen az alapszintű pénzügyi kérdésekkel? Valóban szárazak-e a gazdasági ismeretek? – Ilyen és hasonló kérdésekre Dr. Horváth Ilona, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium történelem–orosz–filozófia szakos tanára, a pénzügyi és közgazdasági alapismeretek tantárgy elismert szakértője válaszolt.

A pedagógiai fejlesztés iránya ma már nem a 3R (Reading, wRiting, aRithmetic, azaz olvasás, írás, számolás), hanem a 4C képességének együttese (Critical thinking and problem solving, Communication, Collaboration, Creativity and innovation, vagyis a kritikus gondolkodás és problémamegoldás, a kommunikáció, az együttműködés, valamint a kreativitás és innováció).

– Eredendően humán szakos végzettségű, de otthon van a különböző gazdasági kérdésekben is. Jelenleg történelmet, valamint pénzügyi és közgazdasági alapismereteket tanít. Honnan eredeztethető sokszínű érdeklődése?

– Mindig is igyekeztem sokfelé figyelni, szakismereteimet számos területen kiegészíteni és az újonnan szerzett tapasztalatokat kamatoztatni – másként nem is nagyon tudtam elképzelni a munkámat. Bölcsészdiplomáim megszerzése után, 1982-ben kezdtem oroszt és történelmet tanítani a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Az első perctől kezdve szeretek itt dolgozni, szeretem az iskolát, a tanítványaimat, de nem ez volt az egyetlen munkahelyem. Tanítottam orosz nyelvet a Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak, 1990-ben pedig főszerkesztője lettem egy gyermekújságnak, mely a Zsolnai-módszer hatására született meg, s a tudományokat, a művészeteket, a nyelvtanulást és a közgazdaságtant igyekezett az óvodások, illetve kisiskolások számára érdekessé tenni. Ebben a lapban jelent meg az elsők között az a célkitűzés, hogy már kisgyermekkorban elkezdődjön a gazdasági, pénzügyi alapfogalmak megismertetése.

– Honnan jött a pénzügyi érdeklődés?

– Korábbi lapszerkesztői gyakorlatom révén kértek fel később a Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach gazdaságtörténeti, pénztári területeinek szerkesztésére. A szerkesztői munka eleinte csupán egyfajta kirándulást jelentett számomra, később azonban megtaláltam benne azokat a pontokat, melyek révén össze tudtam kapcsolni azt a tanári tevékenységemmel. Mivel az általam gondozott szövegek tartalmával is foglalkoznom kellett, ez a tevékenység megalapozta a pénzügyi ismeretekhez kapcsolódó érdeklődésemet. A különböző feladatok révén akarva-akaratlanul számos ismerettel lettem gazdagabb, s az így felhalmozódott tapasztala­taimat jól tudtam használni a pedagógiai munkámban.

– A sokféle tapasztalatot követően jelentkezett az az igényét, hogy mindezt át is adja a diákoknak?

–2006-ban figyelmes lettem a Budapesti Értéktőzsde felhívására, amelynek keretében pénzügyi és gazdasági ismeretek középiskolai oktatására biztosítottak lehetőséget. A pályázatot sikerült elnyernem; sőt, 2013-ig minden évben elnyertem. Ekkortól kezdve szinte minden továbbképzésen, konferencián, workshopon igyekeztem részt venni, hogy bővítsem az ismereteimet. Történelem szakos tanárként rendelkeztem  ugyan gazdaságtörténeti ismeretekkel, de be kell vallanom, ha nem végeztem volna szerkesztői munkát, önmagában a történelemmel kapcsolatos tanulmányaim nem vittek volna közelebb a pénzügyekhez. Elmondható az, hogy a logika alkalmazása nagyon fontos a történelem megértéséhez, így nem áll távol a pénzügyi tervezéshez szükséges gondolkodásmódtól.

Dr. Horváth Ilona
Dr. Horváth Ilona (58) történelem-orosz nyelv és irodalom-filozófia szakos tanár, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium pedagógusa. 1988-ban doktori fokozatot szertett. 2002-től érettségi elnökként, 2005-től emelt szintű vizsgabizottsági elnökként is tevékenykedik. 2006 óta a pénzügyi és közgazdasági alapismeretek tárgy tanára, pedagógiai tanácsadó, szakértő. 2015. január 1-je óta mesterpedagógus, tanfelügyelő, minősítő szakértő, tanácsadó.

– Hogyan fogadták az új tantárgyat az iskolában?

– Iskolánk számára jelentős innovációt jelentett a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatásának bevezetése, hiszen 2006 előtt még nem volt ilyen tantárgy, különösen gimnáziumokban. Úgy gondoltam, mindenképp szükség van ezekre az ismeretekre; elgondolásom találkozott a szülők elképzeléseivel, akik lelkesen támogatták a fakultáció tervét. Olyannyira, hogy a meghirdetett két csoport már az első alkalommal színültig megtelt az érdeklődő gyerekekkel.

– Mi lehetett a siker titka?

– Szerintem elsősorban az, hogy a gyakorlatban alkalmazható tudás, az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége felértékelődött. Ráadásul igen kevés tantárgy van, amire ilyen mértékben szüksége lesz a gyerekeknek – függetlenül attól, hogy milyen pályát választanak a későbbiekben. Annál is inkább, mivel az itt elsajátított alapismereteket nem tanulják később, hiszen például a családi költségvetéssel kapcsolatos tudnivalók nem képezik a felsőoktatási tananyag részét, még a pénzügyi szakterületen sem. Ha azonban arra gondolok, hogy 2008-ban milyen iszonyatos válság rázta meg a világot és Magyarországot, és ennek milyen következményei lettek a családok, a gyerekek életében, akkor úgy gondolom, hogy ez olyan magától értetődően fontos tudásanyag, amelyre mindenkinek szüksége van.

– Új, korábban ismeretlen tantárgyat tanított. Honnan kapott szakmai segítséget, szakirodalmat?

– Először a Budapesti Értéktőzsde alapítványa, majd a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött alapítvány jelentett az iskolának anyagi és szakmai támogatást e téren. A már említett pályázatok kiírói nem csupán a tantárgy létrehozásának anyagi feltételeiről gondoskodtak: szervezett formában megvalósult, tervezett munkafolyamat közreműködői lehettünk résztvevőként, s rendszeresen segítséget kaptunk a tárgy oktatásához. Digitális, kísérleti tankönyvből tanítottunk, amelyet értékelnünk is kellett, pontosan meghatározva, hogy mi az, amit jónak találunk benne, s milyen tekintetben szorul további fejlesztésre. A rendelkezésünkre álló honlapon keresztül számos egyéb ötletet, segédletet, feladattípust juttattak el hozzánk. A tantárgy kialakításában természetesen mi magunk is részt vettünk, hiszen tanmeneteket írtunk, melyekbe saját ötleteinket is beépítettük – és az anyagot is igyekeztünk saját iskolánkhoz igazítani. Ez igen érdekes feladatot jelentett számomra, hiszen én nem közgazdasági szakközépiskolában, hanem gimnáziumban tanítok, s így különösen fontos volt, hogy diákjaim tudásához és igényeihez igazítsam az anyagot. Úgy érzem, sikerült megtalálni a helyes arányokat – s a gyerekek körében is népszerű lett a tárgy.

– Az új tantárgy új oktatási formát is jelentett…

– 2006-tól egy másik kísérleti programba is bekapcsolódtam diákjaimmal: neves szakemberek pénzügyi témájú előadásokat tartottak, amelyeket interneten követett a tanulói csoport, s a technikai eszközök bevonásával azonnali kérdéseket tehettünk fel nekik. A program a pénzügy és a gazdaság széles körét ölelte fel, emellett igyekezett kifejezetten a diákok érdeklődését célzó kérdésekkel – például a diákhitellel – foglalkozni. Hatékonynak bizonyult, s a gyerekek körében is közkedvelt volt. A programot koordináló szervezet akkor 45 iskolát vont be a kísérleti programba, amely nagyon sikeres volt. – Be kell látnunk, hogy új generációk nőnek fel, akiknek az informatikai forradalom alakítja a személyiségét és akik a folyamatosan változó, versenyorientált környezetben állandóan új kihívásokkal szembesülnek. Az Amerikai Egyesült Államokban folyó pedagógiai kutatás szerint ma már nem a 3R (Reading, wRiting, aRithmetic, azaz olvasás, írás, számolás) a pedagógiai fejlesztés iránya, hanem a 4C képességének együttese (Critical thinking and problem solving, Communication, Collaboration, Creativity and innovation, vagyis a kritikus gondolkodás és probléma­megoldás, a kommunikáció, az együttműködés, valamint a kreativitás és innováció). Ez pedig új kihívás a pedagógustársadalom számára. A 2007-ben kezdődő pénzügyi krízis a gazdaság mellett az európai társadalmakat is megrázta. Európa országainak vezetői a mind súlyosabb napi gondok mellett egyre inkább a jövő kilátásaira kezdtek figyelni, és ezzel középpontba került az oktatás.

– Melyek a pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgy gyerekek által legkedveltebb anyagrészei?

– Mindig van olyan téma vagy anyagrész, amelyet a diákok különösen kedvelnek: így a tőzsdei ismereteket, a gazdaságtörténetet és a pénztörténeti fejezeteket – ezeket össze is tudom kötni a történelemórákon tanultakkal. Ennek ellenére úgy érzem, hogy elsősorban a tanáron múlik egy-egy témakör megkedveltetése, hiszen mi határozzuk meg, hogy miként tanítunk egy-egy tananyagrészt. A legfontosabb – és nemcsak a pénzügyi és gazdasági ismeretek esetében – azon pontok felfedezése, amelyek során a gyerekek érdeklődéssel fordulnak a tantárgy felé. Ez pedig voltaképpen minden témában ott rejlik. Ha nem találom meg a módszert, amivel felkeltem a gyerekek érdeklődését, akkor mindegy, mit tanítok, a diákok száraznak fogják tartani. Természetesen vannak olyan alapfogalmak, amelyeket mindenképpen meg kell tanulni – érdeklődéstől függetlenül. Ám ha látják, hogy miért kell mindezt elsajátítaniuk, miként tudják ezt a későbbiekben kamatoztatni, akkor nagyon könnyű vonzóvá tenni a tantárgyat számukra. Nyilvánvaló, hogy sokkal összetettebb képességekkel kell rendelkeznie ma egy pedagógusnak, mint akár csak tíz évvel ezelőtt. A hagyományos oktatási formák egyre kevésbé képesek a társadalom igényeit kielégíteni, a pedagógusok innovációs törekvéseinek jelentősége éppen ezért nagyon fontos.– A gimnáziumi órán elsősorban alapismereteket, elméleti tudást kaphatnak a diákok. Miért fontos elméletet tanulni például gyakorlati, pénzügyi kérdések megoldásához?

– A pénzügyi ismeretek jelentős részét ugyan elsősorban a gyakorlatban kell megtanulni, de a tapasztalatszerzést elemi tudásnak, rendszerezett ismereteknek kell megalapozniuk. Ezeket pedig nem lehet hirtelenjében vagy véletlenszerűen elsajátítani. Természetesen előfordulhat, hogy valaki előzetes ismeretek nélkül is szerencsés döntéseket hoz, de sajnos sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a szükséges, alapvető tudás hiánya tragikus helyzetbe sodor embereket.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi szakirodalom hátrányának érzem a száraz tényközlést, a középiskolások igényeihez kevéssé alkalmazkodó ismeretközlést.

– A tanításon és a szerkesztői feladatokon kívül elméleti és tudományos munkássága is közismert…

– Mindig is vonzódtam az elméleti kutatómunkához, úgy érzem, fontos alapokat ad mindennapi, gyakorlati feladataimhoz. A történelemből írt doktori értekezésem is egy hagyományos értelemben vett bölcsészettudományi kutatás volt. Éppúgy szükség volt benne a lényeglátásra és rendszerező képességre, mint a pénzügyi és közgazdasági alapismeretek választható tantárgy kerettantervének elkészítése esetében. Ez utóbbi anyag a szabadon választható tantárgyak kerettantervei között az OFI honlapján megtalálható.

A pénzügyi és közgazdasági alapismeretek, a gazdasági kultúra oktatása terén végzett több éves kutatómunkám összegzéseként is született egy írásom (A gazdasági, pénzügyi, vállalkozói ismeretek oktatásának története és időszerű kérdései. In: Új Pedagógiai Szemle 2012/9-10 – a szerk.), amelyben elemeztem a pénzügyi, közgazdasági alapismeretek oktatásának történetét, kitérve a rendszerváltozás óta történt kísérletekre, a 2003-as, 2007-es és végül a 2012-es Nemzeti alaptanterv (Nat) válaszait az új körülményekre. Elemeztem az Európai Unió ajánlásait, a magyarországi pénzügyi és egyéb vállalatok pénzügyi oktatást megvalósító tevékenységét, a középiskolák támogatását, a pedagógusok erőfeszítéseit. Ebben a 2012-ben megjelent cikkben történeti szempontból vizsgáltam azt, hogy a Nat-ok miként viszonyultak a pénzügyi, gazdasági ismeretek oktatásához. A cikkben azt kívántam hangsúlyozni, hogy minél nagyobb teret kell adni a gazdasági és pénzügyi ismeretek tanításához a középiskolában. A 2012‑es Nat nagyon fontos nevelési célként határozta meg a gazdasági kultúra minél teljesebb elsajátítását.

Emellett Történelmi melléknevek címmel összeállított oktatási segédanyagomra is rendkívül büszke vagyok. E könyv fejezetei olyan történelmi személyekről szóltak, akik a kortársaktól vagy az utókortól állandó jelzőt kaptak, mint például Oroszlánszívű Richárd. Örülök, hogy ez a kiadvány nemcsak a szakmai szempontoknak felelt meg, de olvasmányos is lett.

A pénzügyi ismeretek jelentős részét elsősorban a gyakorlatban kell megtanulni, de a tapasztalatszerzést elemi tudásnak, rendszerezett ismereteknek kell megalapozniuk.

– Elméleti szakértőként, gyakorló pedagógusként, sőt szerkesztőként is ismeri tehát a pénzügyi tankönyvek helyzetét. Milyennek ítéli?

– Jelenleg is problémát jelent, hogy nincs általánosan elfogadott tankönyvünk, holott szükség lenne rá. Gimnáziumi oktatáshoz ugyanis másfajta ismeretekre van szükség, mint a szakközépiskolákban, ezért az ott alkalmazott tankönyveket gimnáziumban nem tudjuk használni. A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi szakirodalom hátrányának érzem a száraz tényköz­lést, a középiskolások igényeihez kevéssé alkalmazkodó ismeretközlést – holott a szövegezésben és a képanyag tekintetében is közel kellene vinni a témát a gyerekekhez. Ugyanakkor az elmúlt évek fontos eredményének tartom a digitális tankönyvek, kap­csolódó honlapok megjelenését, valamint az interaktív tanítási-tanulási lehetőségeket. Jó példaként említhetem viszont Garami Erika Pénztörténetét, mely kiváló könyv: rendkívül olvasmányos formában íródott, s ezért igen jól használható az oktatásban is.

– Szükség van-e egyáltalán tankönyvekre? Hiszen 2008 óta akarva-akaratlanul is számos gazdasági ismerettel gazdagodhat, aki újságot olvas, vagy az interneten követi az eseményeket.

– Híve vagyok a tankönyveknek, bár tanárként mindenképpen igyekszem élővé tenni, kiegészíteni az ezekben foglaltakat. Lehetőség szerint új információkat adok a leírtakhoz, próbálom színesíteni az anyagot. Ugyanakkor azt is látom, hogy a tankönyvek hiánya nem feltétlenül akadálya a pénzügyi, gazdasági ismeretek széles körű terjesztésének. A PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi Gazdasági Verseny szakértőjeként is gyakorta tapasztalom, hogy bár jelenleg nem áll rendelkezésre konkrét, egybeszerkesztett formájú tankönyv a piacon a nem közgazdasági iskolában tanuló diákok számára, a verseny honlapján fellelhető, ajánlott irodalmat gyakorta és haszonnal forgatják a versenyzők.

– Milyen igény hozta létre ezt a versenyt?

– A PénzSztárt 2013 óta rendezik meg; a versenynek komoly szakmai támogatottsága van. Fő célja, hogy felhívja a középiskolások figyelmét a pénzügyi kultúra fontosságára, s egyben bővítse a diákok ismereteit – mindezt játékos formában. Tapasztalataink szerint rendkívül népszerű, rengetegen jelentkeztek rá: az elmúlt két évben összesen közel ezerhétszáz csapat, s ez közel hétezer tanulót jelent. Ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, annál is inkább, mivel ez a szám a kezdeményezést támogató felkészítő pedagógusok munkáját is érzékelteti.

– Ön szerint milyen további feladatok, lehetőségek állnak a tárgy oktatói előtt? Mire számít az elkövetkező években, évtizedekben?

– Felgyorsult világunk, a pedagógiában lezajló teljes paradigmaváltás új szemléletet, új ismereteket, rugalmasságot vár el a pedagógusoktól. Elsősorban persze történelem szakos tanár vagyok, de nagyon remélem, hogy a pénzügyi, gazdasági ismeretek tantárgy előbb-utóbb kötelezően bekerül a középiskolai tananyagba. Természetesen nehézséget okoz e tekintetben a diákok jelenleg is meglévő magas óraszáma, mégis be kell látnunk, hogy ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek a fiatalok számára. Jelenleg szabadon választható tantárgy, én magam is szakköri formában tanítom. Így aztán a délutáni órákra esik, ami olykor igen megterhelő a gyerekek számára. Megoldást jelent az az oktatásirányítási törekvés, hogy a pénzügyi ismereteket integráljuk a jelenlegi tananyagba, hiszen a matematika-, a földrajz-, a történelem-, valamint a társadalmi és állampolgári ismeretek órák egyes anyagrészeihez igen jól kapcsolható ez az ismeretanyag. A megvalósítás tehát nem lehetetlen, de szükség lenne hozzá egy „virtuális munkaközösségre” (egy szakmai tanulóközösségre), amely összefogja és segíti azokat a kollégákat, akik részt kívánnak venni ebben a munkában. A kezdeményezés nagy előrelépést jelentene: bízom abban, hogy a későbbiekben mindenki számára elérhető lesz ez a tantárgy. Erről azonban nemcsak ábrándozom, hanem mestertanárként, reménybeli kutatótanárként igyekszem tenni is a tantárgy integrálásáért. Úgy hiszem, ez olyan nemes cél, amelynek érdekében fontos tovább dolgoznom mind tanárként, mind pedig kutatóként.