Bírálati adatlap az ÚPSZ tanulmányainak lektorálásához

Részletező vélemény (1-től 7-ig)

 

A téma aktualitása, relevanciája, érdekessége

A tanulmány valós pedagógiai problémával foglalkozik? Kellőképpen feltárja az adott probléma mélységeit? Naprakész a szerző az adott témában, nincs-e olyan fontos fejlemény, amely kimaradt a dolgozatból?

1

2

3

4

5

6

7

 

Az írásban megjelenített elméleti megközelítés igényessége, koherenciája

Túllép-e a tanulmány az egyszerű kutatási beszámolón? Mennyire igényes a problémakezelése: kitér a felvetett kérdés elágazásaira, értelmezési alternatíváira, vagy csupán a vállalt feladat szerinti megfelelésre gondol?

1

2

3

4

5

6

7

 

Eredeti eredmények, tudományos újdonságok megjelenése a közlésben

Túllép-e a dolgozat a szaktudományos felkészültség bizonyításán, megjelennek-e benne önálló gondolatok? Mennyire eredeti a mondanivalója?

1

2

3

4

5

6

7

 

Az alkalmazott kutatási megközelítés, módszerek és eszközök adekvát jellege, kidolgozottsága, korrektsége

Valóban azt mérte-e a szerző, amit mérni akart, alkalmas volt az adott módszer a probléma vizsgálatára? Nem volt túlzottan leegyszerűsítő? Az adatok és elméleti háttér mellett megjelenik benne az iskola, hallatszik-e a tanárok és tanulók hangja (ha az adott téma ezt szükségessé teszi).

1

2

3

4

5

6

7

 

A felhasznált szakirodalom relevanciája, adekvát jellege és újdonsága

Túllép a szerző az egyszerű szakirodalom-ismertetésen, kontextusba helyezi-e az olvasottakat, lefordítja-e a hazai viszonyokra, visszautal-e érvelésében a szakirodalomra?

1

2

3

4

5

6

7

 

A szövegben szereplő ábrák, táblázatok minősége, relevanciája, magyarázata

Elengedhetetlen-e mindegyik táblázat/ábra az érvelés alátámasztására? Hivatkozik rájuk a szövegben a szerző, kellően megmagyarázza az adatokat?

1

2

3

4

5

6

7

 

A rovat formai közlési feltételeinek, a Magyar Pedagógia standardjainak való megfelelés

Követi a dolgozat az ÚPSZ publikációs stílusát? (Mely az APA hivatkozási rendszeren alapul). Mennyire igényes a nyelvhasználata?

1

2

3

4

5

6

7

 

Összbenyomás a kéziratról

Szolgálja-e a dolgozat a magyar pedagógia színvonala emelésének ügyét? Segíti egy gyakorló pedagógus és a kutatói közösség munkáját?

1

2

3

4

5

6

7

 

A fentiek összesítése (átlagpontszám)

 

Közlési javaslat

 

(1) Gyenge színvonala miatt nem alkalmas közlésre.

(2) A Tanulmány rovat által megkívánt színvonalat nem éri el, de más rovatban közölhető.

(3) Alapos átdolgozás után közölhető.

(4) Kisebb változtatások után közölhető.

(5) Jelenlegi formájában, változtatás nélkül közölhető.