Olvasási idő: 
12 perc

Az Európai Bizottság Socrates oktatási együttműködési programjának pályázati felhívásai

2001. november 1. beadási határidővel:

Erasmus Intézményi Szerződés - felsőoktatási intézmények együttműködésében megvalósuló projektek számára.

2001. október 15., 2002. január 15., április 15. beadási határidővel:

Grundtvig felnőttoktatói mobilitás - 1-4 hetes tanulmányúton vagy nemzetközi szemináriumon való részvétel.

Folyamatosan pályázható

Comenius, Grundtvig, Lingua, Minerva előkészítő látogatások - a projektpályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiutazás valamely Socrates programban részvételre jogosult intézményhez.

Beadási határidő: a tervezett kiutazás előtt 10 héttel

Előpályázati felhívások

A Socrates program centralizált, azaz az Európai Bizottság által elbírált akciói esetében a pályázati folyamat kétlépcsős:

2001. november 1.: előpályázatok benyújtása

2002. március 1.: főpályázatok benyújtása (az előpályázati fordulón sikeresen túljutott pályázatok esetében)

Az alábbiakban ismertetett pályázati felhívások mindegyikére vonatkoznak a következők:

 • Az előpályázatokat a koordinátor intézménynek a pályázati űrlapon feltüntetett példányszámban, az akció nevét (Socrates/Minerva, Socrates/Grundtvig, stb) a borítékon feltüntetve, ajánlott küldeményként kell az Európai Bizottság - a pályázati űrlapon feltüntetett - címére megküldenie.
 • A részt vevő intézményeknek egyúttal saját országuk nemzeti irodájába is el kell juttatniuk a pályázat egy-egy példányát, a magyar intézményeknek magyar nyelvű összefoglalót is csatolniuk kell a tervezett tevékenységekről, amennyiben a pályázat nyelve nem az EU 3 hivatalos munkanyelvének (angol, francia, német) egyike. A nemzeti irodák szintén értékelik a pályázatokat, és az Európai Bizottság a nemzeti szakértők véleményét figyelembe veszi a bírálatnál.
 • A 2001. november 1-jei beadási határidő a pályázat feladásának határidejét jelenti (postabélyegző dátuma). A határidőn túl feladott pályázatokat sem az Európai Bizottság, sem pedig a Socrates Nemzeti Iroda nem veszi figyelembe.
 • A pályázatokat a 2001. évi előpályázati fordulóra érvényes előpályázati űrlapon kell beadni. Az űrlap ingyenesen igényelhető a Socrates Nemzeti Irodánál vagy letölthető az Iroda honlapjáról (http://www.tpf.iif.hu/socrates).
 • A pályázati űrlapon, a pályázati felhívásokban, az interneten, illetve személyesen is kapható információ a pályázat beadásának formai és tartalmi feltételeiről. Kérünk minden pályázót, hogy ellenőrizze, hogy a pályázat megfelel-e a formai feltételeknek (pl. űrlap érvényessége, eredeti aláírások, beadott példányszám stb.), mert a formailag hiányos pályázatokat az Európai Bizottság nem veszi figyelembe.
 • A Socrates Nemzeti Iroda ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít mind a centralizált, mind pedig a decentralizált akciókban pályázó intézményeknek és magánszemélyeknek is. Kérünk minden érdeklődőt, hogy használja ki ezt a lehetőséget. Konzultálni az adott akció koordinátorával lehet, előre egyeztetett időpontban. Mielőtt konzultálni jön, kérjük ismerje meg a 2002. évre vonatkozó pályázati kiírásunkat (elérhető magyarul is), illetve juttassa el az érintett koordinátorhoz a tervezett projekt egyoldalas összefoglalóját.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Comenius hálózatok

A Comenius hálózatok célja, hogy előmozdítsák az együttműködést és az innovációt a közoktatásban, és összekössék a projektekben részt vevő intézményeket egy közös érdeklődésre számot tartó téma kapcsán.

Támogatásra pályázhatnak a Socrates programban részt vevő országok oktatási intézményei (közoktatási és felsőoktatási intézmények, tanártovábbképző intézmények, kutatóközpontok stb.).

A projektek legalább hat ország (amelyek közül legalább 1 EU-tagállam) egy-egy oktatási intézménye közötti aktív együttműködésen alapulnak, és 1-3 évre szerveződnek. A hálózatokhoz olyan iskolák is csatlakozhatnak, amelyek még nem vettek részt európai együttműködésekben.

Támogatott tevékenységek:

 • információ- és tapasztalatcsere;
 • eredmények terjesztése;
 • összehasonlító elemzések, esettanulmányok, értékelések készítése;
 • konferenciák, szemináriumok szervezése.

Kötelező tevékenységek: évente egy tematikus konferencia/szeminárium szervezése, internet honlap létrehozása, éves beszámoló, részvétel az Európai Bizottság által szervezett évenkénti koordinátori találkozón.

Az elnyerhető támogatás a projekt kapcsán felmerülő összköltségek legfeljebb 75%-át fedezi (kb. 50 000-150 000 EUR/év).

A támogatást nyert projektek 2002. október 1. után indulhatnak.

Grundtvig: Felnőttoktatás és alternatív tanulási módok

A Grundtvig program célja a felnőttoktatás minőségének, európai dimenziójának és hozzáférhetőségének javítása. A program célcsoportját a 25 év feletti személyek, illetve azok a 18 év felettiek alkotják, akik nem részesülnek már alap-, közép-, illetve felsőfokú képzésben.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek ezen csoporton belül a következő személyek tanulási igényeit célozzák meg: az iskolarendszerből alapképzettség nélkül kikerült fiatalok; idős személyek; egészségügyi, szociális, gazdasági vagy földrajzi okokból hátrányos helyzetű személyek; etnikai kisebbségek, menekültek, vendégmunkások. A Grundtvig akció minden pályázati típusában kiemelten támogatott azon felnőtt csoportok bevonása és motiválása, akik általában nehezen vállalkoznak tanulásra.

Grundtvig együttműködési projektek

A Grundtvig együttműködési projektek célja a felnőttoktatási kínálat javítása és bővítése közös projektmunka révén.

Támogatásra pályázhatnak a Socrates programban részt vevő országok felnőttoktatással foglalkozó intézményei és szervezetei.

A projektek legalább 3 különböző országból (amelyek közül legalább 1 EU tagállam) származó partnerintézmény közötti együttműködésen alapulnak, és 1-3 éves időtartamra szerveződnek.

Támogatott témák, tevékenységek:

 • felnőtt tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése (alapkészségek; demokráciára nevelés; kommunikációs és információs technológiák alkalmazása; szociális készségek; nyelvtanulás, multikulturális környezetben való boldogulás; médiaismeret);
 • pedagógiai módszerek fejlesztése (felnőttoktatók képzése; oktatási módszerek és segédanyagok, újszerű szolgáltatások létrehozása, tesztelése és terjesztése);
 • helyi és regionális felnőttoktatási stratégiák (a tanulás iránti igény felkeltése a felnőttek körében; helyi vagy regionális szinten az oktatási-képzési szereplőket összefogó egységes stratégia az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében; kulturális intézmények, szervezetek tanulási lehetőségeinek kiaknázása; a tanulás újszerű, kötetlen színtereinek megteremtése, tanulási programok társadalmi munkát végzők számára, felsőoktatási intézmények felnőttoktatási tevékenységeinek támogatása, az iskolarendszeren belüli és kívüli intézmények együttműködésének ösztönzése);
 • az élethosszig tartó tanulás finanszírozásának módszerei és menedzsmentje, minőségbiztosítás;
 • információs és tanácsadói szolgáltatás (a szakmai és személyes fejlődést összekapcsoló szemlélet népszerűsítése a tanulási programokban, KIT-alapú információforrások és értékelő eszközök használata, a tanácsadók alap- és továbbképzésének elősegítése, tanácsadás speciális célcsoportoknak, újszerű, személyre szabott módszerek fejlesztése, a tanácsadás minőségbiztosítása).

Az elnyerhető támogatás átlagosan 80 000 EUR/év, amely a projekt kapcsán felmerülő összköltségek legfeljebb 50-75%-át fedezi.

A támogatást nyert projektek 2002. október 1. után indulhatnak.

Grundtvig hálózatok

A Grundtvig hálózatok célja az egész Európát átfogó együttműködés támogatása, az újszerű módszerek széles körű terjesztése és a tapasztalatcsere.

Támogatásra pályázhatnak a Socrates programban részt vevő országok felnőttoktatással foglalkozó intézményei és szervezetei.

A projektek legalább 6 különböző országból (amelyek közül legalább 1 EU-tagállam) származó partnerintézmény közötti aktív együttműködésen alapulnak, és 1-3 éves időtartamra szerveződnek.

Támogatott tevékenységek:

 • közös terminológia és minőségi kritériumok meghatározása;
 • tapasztalatcsere;
 • információs, értékelési és terjesztési tevékenységek;
 • találkozók, szemináriumok, konferenciák szervezése;
 • Socrates projektkoordinátorok menedzsment jellegű képzése.

Támogatott témák:

 • minőségbiztosítás a felnőttoktatás, illetve az élethosszig tartó tanulás terén,
 • kulturális szervezetek szerepe az élethosszig tartó tanulásban,
 • az élethosszig tartó tanulás finanszírozása,
 • tanulási lehetőségek társadalmi munkát végzők számára,
 • tanulási lehetőségek fogyatékos felnőtteknek,
 • tanulási lehetőségek időseknek,
 • tanulási lehetőségek vidéken.

Az elnyerhető támogatás átlagosan 80 000 EUR/év, amely a projekt kapcsán felmerülő összköltségek legfeljebb 50-75%-át fedezi.

A támogatást nyert tevékenység 2002. október 1. után veheti kezdetét.

Minerva

A Socrates program Minerva akciójának célja az érintettek tájékoztatása a nyitott és távoktatás, valamint az új információs és kommunikációs technikák (IKT) oktatásban való lehetséges felhasználásáról, a multimédiás oktatási eszközök és fejlesztések megfelelő pedagógiai hátterének biztosítása, valamint a színvonalas oktatási módszerek, segédanyagok és a bevált gyakorlat hozzáférhetővé tétele.

Támogatásra pályázhatnak a Socrates programban részt vevő országok nyitott és távoktatással, illetve multimédiás oktatási eszközök fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozó intézményei és szervezetei.

A projektek legalább 3 különböző országból (amelyek közül legalább 1 EU-tagállam) származó partnerintézmény közötti aktív együttműködésen alapulnak, és 1-2 (kivételes esetben 3) éves időtartamra szerveződnek.

Támogatott tevékenységek:

 • újszerű eljárások értékelése, a nyitott és távoktatás, illetve az IKT-alapú oktatás hatásának vizsgálata;
 • új szolgáltatások létrehozása és továbbfejlesztése;
 • az eredmények hozzáférhetőségének biztosítása és terjesztése;
 • tapasztalatcsere.

Az elnyerhető támogatás a projekt kapcsán felmerülő összkiadások legfeljebb 50%-át fedezi.

A támogatást nyert tevékenység 2002. október 1. után veheti kezdetét.

Lingua

A Socrates program Lingua akciójának célja, hogy felkeltse az emberek nyelvtanulás iránti igényét és javítsa a nyelvoktatás színvonalát. A támogatott tevékenységek a nyelvi változatosság megteremtését, az idegennyelv-tanulás ösztönzését és a nyelvi képzés színvonalának emelését szolgálják.

Támogatásra jelentkezhetnek a Socrates országok oktatási intézményei, illetve olyan szervezetei, amelyek tevékenysége összefügg a nyelvoktatással.

A projektek legalább 3 különböző ország (amelyek közül legalább 1 EU tagállam) egy-egy intézménye közötti aktív együttműködésen alapulnak, és 1-3 éves időtartamra szerveződnek.

Támogatott tevékenységek:

1. A nyelvtanulás népszerűsítése - Lingua 1

 • figyelemfelkeltés, ösztönzés, információterjesztés
 • a bevált módszerek és pozitív példák terjesztése
 • kutatások, konferenciák lebonyolítása

2. Tananyagfejlesztés - Lingua 2

 • új közös nyelvoktatási tantervek kifejlesztése és taneszközök készítése
 • létező tananyagok terjesztése és jobb elérhetőségük biztosítása
 • a nyelvtudás mérésére, értékelésére szolgáló módszerek kidolgozása

Az elnyerhető támogatás a projekt kapcsán felmerülő összkiadások rendszerint 50%-át fedezi.

A támogatást nyert projektek 2002. október 1. után indulhatnak.

A részletes pályázati kiírások és a pályázati űrlapok a honlapunkról letölthetők, illetve a munkanyelv megjelölésével információs irodánkban igényelhetők.

Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda
1438 Budapest 70., Pf.:510
Infóvonal: 06 (1) 210 9710,
e-mail: info@tpf.hu
Internet: http://www.tpf.iif.hu/socrates